Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


10:05
24.05.2024
Петък
3.215.16.238


Онлайн: 3
Гости: 3
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Нумерология


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Тълкуване на аспектите на хороскопа по "Кабала на числата"

1. Аспектът на хороскопа се интерпретира въз ос­нова на тълкуването на две естествени числа тип, които представляват съответно числителят и знамена­телят на дроб, характеризираща даден аспект; напри­мер за биквинтила (144) m = 2, п = 5. При това числи­телят (т) определя външната форма, в която протичат при включване на аспекта обстоятелствата, подчиня­ващи се на знаменателя (п). Например биквинтилът означава конфликти и въобще всякаква поляризация на различни житейски прояви, например взаимоотно­шенията хищник - жертва, висши и низши форми на живот и т.н., а бисептилът (2/7) - конфликти в духов­ния живот, смъмрянето на дявола и въобще пряката борба на доброто със злото. Тридецилът (3/10) симво­лизира външно хармоничните и хармонизиращите ху­манитарни програми - например благотворителност­та и невъоръжената борба за мир по целия свят. При това тридецилът оказва външно отпускащо и видимо по-малко ефективно действие от децила (влиянието на тройката), но реално той отстъпва на децила по-скоро в творческото начало (в това отношение единицата съществено превъзхожда тройката, но нейното твор­чество в децила (1/10) може лесно да поеме по антихуманен път). Трисептилът (3/7) и тритердецилът (3/13) символизират външно хармонични прояви - съответ­но на духовната и черноучителската програма, и тук външната хармоничост може (обикновено много за кратко) да въдеде човека или неговото обкръжение в заблуда: вътрешно отпускащо действие тези аспекти не проявяват (както и тридецилът).

2. Активните аспекти на хороскопа и техните орбиси се определят от космическото посвещение (вж. приложение 3). При човек с космическо посвещение К са активни аспектите със знаменател, по-малък или равен на 4К (виж приложение 5). Например у човек от първо космическо посвещение могат да се проявят съвпад, квадратура, тригон и опозиция (при това те се вземат с големи орбиси, вж. приложение 5), а влияние­то на останалите аспекти върху него е незначително. При това е нужно обаче да имаме предвид, че някои хора „плават" между две (пo-рядко три) съседни посве­щения и понякога живеят според по-високото, друг път - според по-ниското посвещение, и съответно - според две различни карти, така че астрологът трябва сам да се ориентира към кое посвещение се отнася поведение­то на човека в интересуващата го ситуация, и да тълку­ва картата в съответствие с него.

Освен това, с еволюционното израстване на чове­ка се променя и неговото космическо посвещение и тук можем да отбележим някои типични (макар и не вина­ги задължителни) ефекти, съпътстващи тези преходи.

Достигането на второ космическо посвещение оз­начава смърт на тоталното его - човекът умира като егоист, което субективно се преживява почти като фи­зическа смърт. Обективно това е преход от тоталната концентрация върху себе си към частична възприем-чивост спрямо външния свят като обективна и незави­сеща от желанията на човека реалност, която обаче се поддава на целенасочено въздействие.

Получаването на третото космическо посвещение е смъртта на социалната личност и практическия деятел в човека - тотално разочарование от себе си като социа­лен индивид в материалистичното разбиране на тези думи. След това започва търсенето на същността си в дълбините на „аз"-а или в рамките на тази или онази езотерична или поне необщосоциална концепция и дейност.

Достигането на четвърто космическо посвещение означава доброволен отказ от вътрешната свобода и напрегнатия вътрешен живот, тоест вътрешна смърт на ленивия, избиращия и съмняващия се човек (в това число и в себе си). Същевременно протича и включва­не към напрегната космическа програма, която не пу­ска човека нито за минута; нейният смисъл и етика не са му съвсем понятни, но условията за включване са именно такива и изборът трябва да е доброволен.

Обратно, на пето космическо посвещение човек получава право на избор извън ситуацията, просто при изпълнение на определена (достатъчно тежка) програ­ма, в резултат на което неговото съзнание и финото виждане се разширяват и протича съгласуване на лич­ната му етика с космическата. По-нататък Космосът не му предлага програми без етично съгласуване с него (на четвърто ниво това е доста типично).

3. Напрегнати и хармонични, минорни и мажорни аспекти.

Минорните аспекти като такива изчезват с въвеж­дане на концепцията за посвещенията; така за човек от първо космическо посвещение аспектът на септила не съществува, а за индивид на второ посвещение септилът и опозицията са в еднаква степен важни и „мажорни" -в смисъл, че ако две планети в хороскопа участват във всеки един от тези аспекти, то задействането на една от тях задължително води до включване и на другата. Що се отнася до напрегнатите и хармоничните аспекти, то те се сменят в зависимост от посвещението.

За човека от първо космическо посвещение напрег­натите аспекти са съвпад, опозиция и квадратура, а хар­моничен е тригонът, като за този идивид всички те са фатални, тоест той не е в състояние да „разлепи" прин­ципите на планетите в съвпада, да преодолее препят­ствието на квадратурата и да смекчи антагонизма на опозицията. Тук изходът е само един - чрез смърт на егото към второ посвещение. Затова пък тригонът също толкова фатално носи щастие и забрава (макар и чес­то за чужда сметка, но човекът не може и обикновено не иска да направи каквото и да било за това).

За човека от второ космическо посвещение квад­ратурата и опозицията са тежки, но преодолими препятствия (при което квадратурата често се осъзнава и преработва по-бързо), полуквадратът и квадратът и половина се възприемат no-скоро като безусловно хар­монични (ако, разбира се, няма тежки поражения на включените планети), а максимални неприятности носи септилът (1/7) и неговите производни, а именно бисептилът (2/7) и трисептилът (3/7). Тук духовността (сед­мицата) протича като пряма и недвусмислена, често доста груба програма за непосредствено просветлява-не, за която човекът е зле подготвен, тъй като се сблъсква с нея за първи път, но бързо открива, че тя притежава пряка власт над него.

Ако се държиш лошо, довечера няма да получиш бонбони" - казва майката на момченцето и наистина не му ги дава! (трисептил). При това подобен човек дъл­боко в душата си все пак не разбира защо трябва да бъде добър. В такъв смисъл бисептилът е по-откровен („Ако се държиш лошо, ще те напляскам по дупето"), а сеп­тилът е по-разностранен (единицата е много творческо число).

За човека от трето космическо посвещение квад­ратурата и опозицията са тежка, но напълно изпълнима работа, която дава реални плодове (опозицията впро­чем изисква по-голямо внимание, а тройните съвпади още не са разединени), изискванията на септилите вече са разбираеми, макар и доста напрегнати - това е изиск­ването за чистота - на първо място - на помислите. Съблазън представляват аспектите тригон, полуквадрат и квадрат и половина, които на ниско ниво на преработка се превръщат в спирачка и препятствие за развитието, а най-напрегнати се явяват ундецилът (1/11) и неговите производни: конкретният човек още не е подготвен за вибрациите на открития космос. Нонагените тук са двой­ствени и могат да бъдат както благословия, така и про­клятие, в зависимост от останалите аспекти на съответ­ните планети. Що се отнася до полусекстила (1/12) и куинконкса (5/12), то те тук пo-скоро сочат пътищата за по-нататъшно развитие и сферите, посредством които е възможно да се опитва осъществяване на избор и непо­средствено включване в космическа програма, получа­вайки четвърто космическо посвещение.

За човека от четвърто космическо посвещение ква­дратурата вече е така да се каже хляба насъщен, който се добива без съществено напрежение, а опозицията дава по-голяма устойчивост, макар и множествената опози­ция, също като множествения съвпад, окончателно да се преработва (тоест става послушен помощник) едва на пето посвещение. Основни неприятности тук причи­няват тердецилът (1/13) и неговите производни, които поставят прът в колелата, докато човекът постигне безупречност в съответните области - ала похватите, символизирани от тердецилите, са такива, че могъщо въздей­стват върху човека на четвърто посвещение - независи­мо каква сила и високомерие той притежава.

За човека от пето космическо посвещение реален се оказва благословът на септдецила (1/17) и неговите производни, а максимални усложнения предизвиква мисията на нондецила (1/19) и неговите кратни.

Папка: Нумерология | Посещения: 4860 | Ченълинги
Контакт          3.215.16.238